Wydawca treści Wydawca treści

ZABIEGI AGROLOTNICZE NAD LASAMI

 

Nadleśnictwo Chełm informuje, że w dniach od 6 do 10 maja 2019 r. na terenach leśnych w granicach gminy Sawin, Ruda Huta i Dorohusk wykonywane będą zabiegi agrolotnicze z użyciem środka chemicznego. Nalotom poddane będą tereny w większości zarządzane przez Lasy Państwowe oraz w mniejszym stopniu tereny prywatne. Łączna powierzchnia pól zabiegowych wynosi około 1 550 ha. Z zabiegów ochronnych wyłączone są obszary chronione (strefy ochrony całorocznej ptaków, rezerwaty przyrody), źródliska oraz cieki wodne. Podjęcie decyzji o wykonywanym zabiegu ochronnym podyktowane jest dużymi szkodami w uprawach leśnych, spowodowanych wzmożonym żerem pędraków oraz spodziewaną w bieżącym roku rójką chrabąszcza majowego i kasztanowca. Czynności agrolotnicze będą wykonywane w godzinach porannych (po wschodzie słońca) i wieczornych (przed zachodem słońca). Środkiem chemicznym użytym do oprysku będzie MOSPILAN 20 SP wraz ze środkiem zmniejszającym napięcie powierzchniowe IKAR 95 EC. Z uwagi na 14-dniowy okres karencji po zastosowaniu w/w preparatu oraz uzależnieniu daty oprysku od warunków pogodowych i terminu rójki chrabąszczy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu, obowiązujący od 6 maja do 24 maja 2019 roku. Zakaz wstępu dotyczy całego obszaru objętego zabiegami agrolotniczymi. Żółte tablice informujące o wykonywanych zabiegach z użyciem preparatów chemicznych zostaną ustawione na wszystkich drogach leśnych, wiodących do planowanych pól zabiegowych.

Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu agrolotniczego z użyciem środka chemicznego zostało uzgodnione z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Starostą Chełmskim.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia    20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 236, posiadająca księgę wieczystą nr LU1C/00088715/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 236, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Lipinki (0009), gmina Żmudź.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 1,3812 ha, w tym: 0,6985 ha – E-N; 0,6827 ha – Ls.

 


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 106, posiadająca księgę wieczystą nr ZA1K/00067785/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 106, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Leśniowice (0008), gmina Leśniowice.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 0,9998 ha, w tym: 0,7228 ha – PsVI; 0,2770 ha – LsIV.


LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 29.12.2017 r. likwiduje się punkt kasowy w biurze nadleśnictwa.

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ

.

Rozeznanie rynku

Nazwa zadania:

Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego w ramach realizacji projektu "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Materiały do pobrania


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2017 r.