Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2017r. według stanu na 31.12.2017r.

 

1. Zapas grubizny brutto -  5 137 370 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 84,18 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) nasion - 3 366 kg

b) zwierzyny - 0 szt.

c) stroiszu - 0 mp

d) choinek - 0 szt.

e) szyszek i owocostanów - 300 kg

5. Produkcja sadzonek - 1 357,53 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne - 30,98 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 61 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach -541,07 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych -8 408,62 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków -  2 867,67 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej -  0,00ha

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 14,12 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy -  5 247,96 ha

g) lasy wodochronne - 3 883,36 ha

h) lasy glebochronne - 0,00 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 303,59 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 14 920 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 87 832,43 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem -  63 etaty