Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r. według stanu na 31.12.2016 r.

 

1. Zapas grubizny brutto -  5158085 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 135,20 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) nasion - 35 kg

b) zwierzyny - 0 szt.

c) stroiszu - 0 mp

d) choinek - 0 szt.

e) szyszek i owocostanów - 1336 kg

5. Produkcja sadzonek - 1512,64 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne - 347,53 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 61 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach -541,08 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych -8373,79  ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków -  2499,53 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej -  0,00ha

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 0,00 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy -  901,57 ha

g) lasy wodochronne - 3889,89 ha

h) lasy glebochronne - 0,00 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 27,93 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 16 291 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 87960,00 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem -  62 etaty