Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych. Leśnicy realizują ten cel przez stosowanie, wzorowanych na naturalnych procesach, metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanu. Zabiegi odnowieniowe, pielęgnacyjne i ochronne dotyczą wszystkich faz rozwojowych drzewostanów. Hodowla lasu obejmuje również zbiór i przechowywanie nasion oraz produkcję materiału sadzeniowego w szkółkach leśnych.

Hodowla lasu korzysta z wielu dziedzin nauk, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do warunków siedliskowych. Dzięki temu zwiększa się naturalna odporność drzewostanów.

Odnowienie lasu ma na celu inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. W Nadleśnictwie Chełm powierzchnia odnowieniowa w 2015 r. wyniosła 111 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.

Oprócz prac odnowieniowych i zalesieniowych, prowadzone są prace pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.
W 2015 roku Nadleśnictwo Chełm wykonało następujące zabiegi hodowlane:

  • Pielęgnowanie gleby - 541,06 ha
  • Czyszczenia wczesne - 204,89 ha
  • Czyszczenia późne - 243,13 ha
  • Trzebieże wczesne - 370,31 ha
  • Trzebieże późne - 1013,22 ha

Materiały do pobrania