Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia    20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 236, posiadająca księgę wieczystą nr LU1C/00088715/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 236, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Lipinki (0009), gmina Żmudź.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 1,3812 ha, w tym: 0,6985 ha – E-N; 0,6827 ha – Ls.

 


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 106, posiadająca księgę wieczystą nr ZA1K/00067785/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 106, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Leśniowice (0008), gmina Leśniowice.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 0,9998 ha, w tym: 0,7228 ha – PsVI; 0,2770 ha – LsIV.


LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 29.12.2017 r. likwiduje się punkt kasowy w biurze nadleśnictwa.

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ

.

An error occurred while processing the template.
Expression file.icon is undefined on line 228, column 53 in 10097#20183917#27914661.
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
2<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
3<#assign imageLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.ImageLocalService") /> 
4 
5<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
6<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
7<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
8<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
9<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
10<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
11  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
12</#if> 
13<#if title?? && title.data?has_content> 
14  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
15<#else> 
16  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
17</#if> 
18<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
19 
20<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
21<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
22<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
23 
24<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
25 
26  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
27 
28  <#if showcreatedate?? && showcreatedate.data == "true"> 
29    <#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
30  </#if> 
31  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
32 
33  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
34  <#assign printGroupId = "" /> 
35  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
36    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
37  </#if> 
38  <div class="social-media"> 
39    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
40      <img title="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"  
41        onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"> 
42    </div> 
43  </div> 
44 
45  <#-- ZDJĘCIA DO GALERII --> 
46  <#assign galleryImages = [] /> 
47  <#assign mainGalleryUuid = "" /> 
48  <#assign imageDesc = ""/> 
49 
50  <#-- Zdjęcie główne z galerii --> 
51  <#if mainphotogallery?? && mainphotogallery.data?has_content> 
52    <#assign url = mainphotogallery.data /> 
53    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
54      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
55      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
56      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) ?? > 
57        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
58 
59        <#if image??> 
60          <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
61          <#assign imageDesc = htmlUtil.escapeAttribute(image.description) /> 
62        </#if> 
63 
64        <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : imageDesc, "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
65        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
66      </#if> 
67    <#elseif url?contains("/documents/")> 
68      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
69      <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
70      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
71      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
72      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
73 
74 
75      <#if urlParts?size gt 5> 
76        <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
77        <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
78        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
79      <#else> 
80        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
81        <#assign mainGalleryUuid = image.uuid /> 
82      </#if> 
83 
84      <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(image.description), "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
85      <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
86    </#if> 
87  <#-- Zdjęcie główne --> 
88  <#elseif mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
89    <#assign galleryImage = {"url" : mainphoto.data, "thumbUrl" : mainphoto.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(mainphoto.maindesc.data), "uuid" : "----"} /> 
90    <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
91  </#if> 
92 
93  <#-- Zdjęcia dodatkowe z dysku --> 
94  <#if additionalphoto?? > 
95    <#list additionalphoto.getSiblings() as additionalphotoItem> 
96      <#if additionalphotoItem.data?has_content> 
97        <#assign galleryImage = {"url" : additionalphotoItem.data, "thumbUrl" : additionalphotoItem.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(additionalphotoItem.photodescription.data), "uuid" : "----"} /> 
98        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
99      </#if> 
100    </#list> 
101  </#if> 
102 
103  <#-- Zdjęcia z galerii --> 
104  <#if additionalphotogallery?? && additionalphotogallery.data?has_content> 
105    <#assign url = additionalphotogallery.data /> 
106    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
107      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
108      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
109 
110      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
111        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
112      </#if> 
113    <#elseif url?contains("/documents/")> 
114      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "/") /> 
115      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
116      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
117      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
118 
119      <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
120        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
121      </#if> 
122    </#if> 
123 
124    <#if image??> 
125      <#assign folderId = image.folderId /> 
126      <#assign folderImages = dlFileEntryLocalService.getFileEntries(groupId, folderId) /> 
127      <#if folderImages??> 
128        <#list folderImages?sort_by("name") as folderImage> 
129          <#if folderImage.uuid != mainGalleryUuid> 
130            <#assign folderImageDescription = folderImage.description /> 
131            <#if folderImage.description?lower_case == folderImage.title?lower_case + folderImage.extension?lower_case> 
132              <#assign folderImageDescription = "" /> 
133            </#if> 
134 
135            <#assign galleryImage = {"url" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
136              "thumbUrl" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId + "&width=250", 
137              "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(folderImageDescription), 
138              "uuid" : folderImage.uuid} /> 
139            <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
140          </#if> 
141        </#list> 
142      </#if> 
143    </#if> 
144  </#if> 
145 
146  <#-- GALERIA OBRAZÓW --> 
147  <#if galleryImages?size gt 1> 
148    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="multiple-image-gallery royalSlider rsDefault"> 
149      <#list galleryImages as galleryImage> 
150        <a href="${galleryImage.url + "&width=560"}" class="rsImg" data-rsbigimg="${galleryImage.url}"> 
151          <img src="${galleryImage.thumbUrl}" width="125" uuid="${galleryImage.uuid}" class="rsTmb" /> 
152          ${galleryImage.desc} 
153        </a> 
154      </#list> 
155    </div> 
156  <#elseif galleryImages?size == 1> 
157    <div class="single-image-gallery"> 
158      <div id="gallery-${journalArticleId}"> 
159        <#list galleryImages as galleryImage> 
160          <a href="${galleryImage.url}" rel="lightbox" title="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}"> 
161            <img src="${galleryImage.url}&width=716" alt="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}" /> 
162            <#if galleryImage.desc?has_content> 
163              <div class="mainphotogallery-description">${galleryImage.desc}</div>  
164            </#if> 
165          </a> 
166        </#list> 
167      </div> 
168    </div> 
169  </#if> 
170 
171  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
172  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
173    <p class="description">${abstract.data}</p> 
174  <#else> 
175    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
176  </#if> 
177 
178  <div class="content">${content.data}</div> 
179 
180  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
181  <#assign hasAttachments = false /> 
182  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
183    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
184      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
185        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
186      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
187        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
188      <#else> 
189        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
190      </#if> 
191      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
192        <#assign hasAttachments = true /> 
193      </#if> 
194    </#list> 
195  </#if> 
196  <#if hasAttachments> 
197    <div class="attachments"> 
198      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
199      <ul class="attachment-list"> 
200        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
201          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
202            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
203          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
204            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
205          <#else> 
206            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
207          </#if> 
208 
209          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
210            <#assign url = fileItem.data /> 
211            <#if url?contains("/documents/")> 
212              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
213              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
214              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
215              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
216              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
217              <#if urlParts?size gt 5> 
218                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
219                <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
220                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
221                </#if> 
222              <#else> 
223                <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
224                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
225                </#if> 
226              </#if> 
227              <#if file?? > 
228                <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
229              </#if>            </#if> 
230            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
231              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
232              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
233              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
234              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
235                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
236              </#if> 
237              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
238            </#if> 
239            <li> 
240              <a href="${fileItem.data}" target="_blank"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
241              <a href="${fileItem.data}" target="_blank">${fileItemName}</a> 
242            </li> 
243          </#if> 
244        </#list> 
245      </ul> 
246    </div> 
247  </#if> 
248</div> 

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2017 r.